Samen2014 helpt

Introductie

Een aanpak en een platform, gericht op de drie decentralisaties.
Samen 2014 is een leverancier, een aanpak en een platform. Alle drie gericht op de drie decentralisaties die de gemeente tot spil in de wereld van zorg, werk en welzijn maken.

Samen 2014 koppelt tientallen jaren ervaring met het werken in overheidsketens met een innovatief samenwerkingsplatform.
Samen 2014 richt zich op de samenwerking die nodig is om het nieuwe samenleven mogelijk te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met praktijkervaring, in het gedrag van ketens.  Inzet van ICT is daarbij onontbeerlijk, maar nadrukkelijk faciliterend en volgend. De zoektocht naar nieuwe werkwijzen staat voorop. Het gebruikte systeem komt voort uit het programma topsectoren en is ontwikkeld voor de logistiek van morgen. Kenmerkend voor de moderne logistiek zijn wisselende spelers, onvoorspelbare processen en het ontbreken van een duidelijke baas. Dat zijn precies de zaken die ook het nieuwe samenleven karakteriseren.

Nieuw samenleven maakt nieuwe vormen van samenwerking noodzakelijk
De overgang van taken van Rijk naar gemeenten gaat gepaard met aanzienlijke bezuinigingen. Door efficiënter te werken op lokaal niveau moeten die gepareerd worden. Met minder regels, meer verantwoordelijkheid voor de professional en betere onderlinge afstemming. Daarnaast wordt veel verwacht van de inzet van vrijwilligers.

Om de decentralisaties te doen slagen, zijn op lokaal niveau nieuwe samenwerkingsverbanden nodig. Partijen die elkaar voorheen nauwelijks kenden moeten nu samen aan het werk. De gemeente kan daarbij een stimulerende rol spelen, maar is in veel opzichten niet de baas. Dat vereist de nodige stuurmanskunst. Inzicht in de dynamiek van ketenprocessen kan daarbij van pas komen.

 

Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

Ons aanbod

Een stappenplan op basis van wetenschappelijke inzichten en jarenlange ketenervaring
Op basis van jarenlange ervaring in overheidsketens en wetenschappelijke onderbouwing, hebben we een aanpak voor de drie decentralisaties ontwikkeld. Die onderscheidt zich door een visie op het totale speelveld van de drie D’s: van de multiprobleemgezinnen tot aan het betrekken en ondersteunen van de zelfredzame burger. Op basis van dat vergezicht is een stappenplan opgezet dat, kortweg gezegd, van klein naar groot werkt, waarbij het ontwikkelen van de in de keten benodigde samenwerking centraal staat.

Een systeem dat gemaakt is voor samenwerking en dat de organisatie volgt
Werken in ketens en het centraal stellen van de burger vereist een andere organisatie en andere ondersteunende systemen. In de keten is niemand de baas, speelt privacy een grote rol, staan processen en producten niet op voorhand vast en zijn de spelers niet op voorhand bekend. Daar zijn de bestaande (zaak-)systemen niet op ingericht. Wij bieden een samenwerkingsplatform dat gebaseerd is op Linked-In-achtige communicatie, aangevuld met formele zaken als beveiliging, taken, uren, afrekenen, verantwoorden, documentmanagement, etc., met een licentiestructuur die gebaseerd is op de omvang van de gemeente (dus niet per gebruiker, want dat is onwerkbaar als burgers gaan meedoen).

Eenvoudig toegang tot relevante informatie

Toepassingen

Samen2014 is modulair van opbouw, u gebruikt alleen wat u nodig heeft. De volgende toepassingen zijn beschikbaar:

 

Één digtaal plan voor heel de zorgketen

Visie

Wij geloven dat het mogelijk is door andere organisatievormen en andere inzet van technologie je op een prettige manier dingen kan delen. Op die manier zijn we in staat om met minder middelen en met minder belasting van het milieu ons huidige welvaartspeil te behouden of zelfs te verhogen.

De meeste organisaties zijn op zichzelf gericht

De meeste organisatie kunnen het niet meer alleen. Steeds meer wordt gewerkt in ketens die gezamenlijk een product maken of leveren. De auto is het standaard-voorbeeld van een ding dat voortkomt uit een proces een waarin een reeks van toeleveranciers precies op tijd de juiste producten op de juiste plek bij elkaar brengt om iets te maken dat precies voldoet aan de specificaties die de klant heeft gegeven. De web-shop is een reeks van partners die er samen voor zorgen dat de klant kan bestellen en betalen en vervolgens het bestelde op de deurmat krijgt. De supermarkt en de organisatie rond strafrecht vallen ook in de categorie van ketensamenwerking. In toenemende mate neemt ook de “burger” deel aan de ketenprocessen; soms als klant en soms als leverancier.

Een voorbeeld daarvan is een nieuwkomer als Uber, die op basis van de vraag van klanten en het aanbod van (particuliere) chauffeurs een alternatief biedt voor regulier taxi’s. Je sms’t waar je naartoe wilt, Uber gaat na wie je daar voor welke prijs wil brengen en na je akkoord staat binnen enkele minuten je vervoer klaar. Ook in de nieuwe beweging rond zorg en welzijn is de burger zowel klant van het gezondheids- en welzijnsysteem, als leverancier van (vrijwilligers)diensten.

Deze beweging zet de traditionele hokjesstructuren op hun kop. Werken in maatschappelijke ketens is heel anders dan het werken in een traditionele organisatie. Kenmerkend voor ketens is dat een baas ontbreekt. Dat leidt tot onvoorspelbaar gedrag en vereist van de deelnemers andere opstellingen om de besluitvorming te beïnvloeden. Ketens komen moeizaam in beweging. De ervaring leert dat het goed is om een einddoel te stellen, maar het pad daar naartoe in kleine stapjes, met gebruikmaking van het moment, af te leggen. Groot denken, klein handelen, zogezegd. Verder is het zaak voortdurend oog te hebben voor privacyproblemen die overal op de loer liggen. Keteninformatiesystemen bevatten bij voorkeur niet meer gegevens dan strikt nodig en houden zich uitsluitend bezig met regie. Productie blijft een zaak van de systemen van de deelnemende partners.

De gebruiker/de klant centraal

De organisatie/het bedrijf is niet meer het bastion van vroeger. De verbanden zijn losser geworden. Medewerkers wisselen sneller van werkgever en er worden op alle niveaus tijdelijke krachten ingezet. Het werk speelt zich steeds meer buiten de muren van de organisatie af. In de samenwerking is het individu steeds meer de bepalende factor. Dat beslist, binnen de kaders die de organisatie stelt, met wie en hoe lang en met welke uitwisseling van informatie het wil werken. Facebook en Linked-In zijn media waarin die communicatie op een eenvoudige wijze wordt ondersteund. Ze missen echter formele zaken als betalen, urenregistratie, taken, rekeningen schrijven, etc. Die moeten volgens ons, net als beveiliging, aan deze vorm van communicatie worden toegevoegd. Maar uitgangspunt blijft dat de gebruiker centraal staat.

Als de gebruiker centraal staat, wordt een aantal zaken een stuk eenvoudiger. Het aanhaken van nieuwe partners, bijvoorbeeld. Het is heel eenvoudig om een nieuwe ketenpartner of de klant te betrekken in de samenwerking. Of het werken binnen vooraf onbekende processen met vooraf onbekende producten. Of privacy: ik spreek af dat ik met jou informatie deel. Ik bepaal dus wie mijn informatie krijgt en als daar rare dingen mee gebeuren, is meteen duidelijk wie ik daarvoor moet aanpreken.

Als samenwerken en afrekenen gemakkelijk en veilig gaat, wordt het eenvoudig te delen: auto’s, ouderenzorg, woningen, 3-D-printers, boten, etc. Er zijn inmiddels initiatieven te over die zich op deze markt van delen werpen.

Advies, Software, Implementatie,

Organisatie, Nazorg

‘Werk van wijkteams meestal overbodig’

Wijkteams zijn een zwaar en duur middel dat in 95 procent van de gevallen wordt ingezet waar het niet nodig is, ziet directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland als één van de problemen in transitiejaar 2015. “Juist met uren tellen nodig je zorgaanbieders uit volume te maken.” De bedoeling was toch juist om de […]

Werk en inkomen krijgen rol in meeste sociale wijkteams

Ruim de helft van de sociale wijkteams hebben taken op het gebied van werk en inkomen in het takenpakket. Knelpunten bij het inbedden van deze taken in de teams zijn het te krappe budget, onvoldoende capaciteit of kennis bij de teamleden en onduidelijkheid over taakafbakening, mandatering of verantwoordelijkheden. Dat blijkt uit onderzoek van Divosa en […]

Ketenboodschap, platform keteninformatisering

Het Platform Keteninformatisering over de drie bestuurlijke decentralisaties De komende jaren gaat het Rijk allerlei taken op het terrein van jeugdzorg, ouderenzorg en het verschaffen van voorzieningen overdragen naar de gemeenten. Het geheel van deze operatie wordt wel ‘de decentralisaties’ genoemd. Het gaat om de grootste verschuiving van taken binnen de overheid uit de recente […]

Gemeente treuzelen met concreet zorgbeleid

Gemeenten hebben moeite om hun nieuwe zorgtaken tijdig in praktisch beleid te vertalen. Dit komt naar voren uit de laatste meting uit het transitie-volgsysteem Wmo. Daarmee komt de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 in het gedrang. Gemeenten hebben naar eigen idee hun nieuwe taken voldoende verkend. Zo’n 77 tot 88 procent […]

Download hier Casus ToekomstBeeld

De zelfregisserende burger Meneer A is de zelfredzame burger. Hij kan zijn leven samen met zijn vrouw prima regelen, maar het strijken en ramenwassen beginnen wat zwaar te vallen. Hij/zij zoekt op de site van de gemeente en vult in wanneer hij wat wil hebben. Er blijken drie aanbieders voor strijkwerk die op het gewenste […]

Download hier het stappenplan van Samen2014

Onderaan vind  u een link met de beschrijving van het samenwerkingsplatform dat we aanbieden en over de aanpak die we voorstaan. Wij gaan uit van samenwerking tussen gelijkwaardige spelers, waarbij niet de organisatie, maar de persoon centraal staat. Die bepaalt met wie en hoe lang hij met wie wil samenwerken en welke informatie hij daarbij wil delen. […]

Eén systeem in de Cloud

Contact

Wie zijn wij?

Samen 2014 is een samenwerkingsverband van Pheidis Consultants BV en Istia software BV. Pheidis Consultants is al meer dan 10 jaar actief in overheidsketens, Istia software komt voort uit het programma topsectoren en heeft software ontwikkeld voor de logistiek van morgen. Kenmerkend voor de moderne logistiek zijn wisselende spelers, onvoorspelbare processen en het ontbreken van een duidelijke baas. Dat zijn precies de zaken die ook het nieuwe samenleven karakteriseren.

 

Stuur ons een bericht

 

Klein beginnen, en langzaam uitbouwen